Giải Phẫu Hệ Thần Kinh Thực Vật Theo Giải Phẫu Cơ Thể, Hệ Thần Kinh Thực Vật Là Gì

Là thần kinh của các nội tạng, của các cơ trơn các 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnáu và các tuyến. Bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hai hệ giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn còn thần kinh của cơ vân, cơ xương nói chung thuộc hệ thần kinh động vật (tuy nhiên thực vật không có thần kinh. Còn nếu gọi thần kinh tự chủ, thần kinh tạng hay thần kính hình hạch cũng không thích hợp vì thần kinh đó không tự chủ hoàn toàn, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnà chiu ảnh hưởng của vỏ não. Do đó, trong 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnức độ nào đó, nó có khả năng tự động). I. SỰ KHÁC NHAU GIỮA THẦN KINH THỰC VẬT VÀ THẦN KINH ĐỘNG VẬT 1.1. Về sinh lý:– Thần kinh động vật chi phối đời sống ngoại tiếp, vận động cho các cơ vân (cơ xương) trừ cơ ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. – Thần kinh thực vật chi phối đời sống nội tạng dinh dưỡng, vận động cho các cơ trơn và các tuyến (kể cả cơ ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). – Thần kinh thực vật hoạt động không tùy ý, không hoàn toàn tự chủ 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnà vẫn bị kiể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn soát bởi vỏ não. – Giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thoạt nhìn như 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnâu thuẫn nhưng có thế 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnới tạo được sự cân bằng trong quá trình chuyển hoá của các cơ quan. 1.2. Về giải phẫu:Các dây thần kinh động vật xuất phát ở cả thân não và tủy. Các dây thần kinh thực vật chỉ xuất phát ở vài nơi (não và tủy). Các sợi thần kinh động vật có bao 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỡ 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnyelin bao bọc (dầy 12 – 14 c1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn) 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnàu trắng, các dây thực vật không có, hoặc có rất 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỏng (5 – 6 c1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). Thần kinh thực vật không chạy thẳng tới cơ quan 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnà phải qua 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột hay nhiều hạch, hoặc 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn đường các dây thần kinh động vật tới cơ quan chi phối. Thần kinh động vật tới thẳng cơ quan chi phối. II. CẤU TRÚC CỦA HỆ THẦN KINH THỰC VẬT Hệ thần kình thực vật có 3 phần. 2.1. Trung khu thực vật:Nằ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn ở 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột số nơi của thần kinh trung ương. – Ở tủy trung khu giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có từ CIII – LIII. – Ở thân não và đoạn cùng của tủy: trung khu phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn từ thân não 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn đường của dây thần kinh sọ III, VII, VII IX, và X. Các sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn từ tủy 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn đường các dây sống cùng tới các hạch.- Ở đại não: các nhân dưới vỏ và cả ở vỏ não (tuy chưa được định rõ) có các sợi liên lạc với các trung khu ở dưới (từ vùng Hypothala1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnus). 2.2. Hạch thực vật:– Hạch cạnh sống. – Hạch trước sống, trước tang và hạch gần tạng hay nội thành.

Đang xem: Giải phẫu hệ thần kinh thực vật

2.3. Sợi thực vật và các đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối:– Các sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng ở hạch cạnh sống hay hạch trước tạng. – Các sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tới các hạch gần tạng hay nội thành. Do đó: – Sợi sau hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dài hơn sợi trước hạch. – Sợi trước hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dài hơn sợi sau hạch. III. HỆ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 3.1. Trung khu giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: Có ở chất xá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn sừng bên của tủy từ CIII – LIII rồi từ đó các sợi 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn đường các rễ trước thần kinh sống để tới các hạch cạnh sống. 3.2. Hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cạnh sống: 3.2.1. Có hai chuỗi hạch: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỗi chuỗi có 22 – 23 hạch và chia là1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 4 tầng:- Tầng cổ trung thất trước: Có 3 hạch cổ (trên, giữa, dưới) hạch cổ dưới hợp với hạch cổ ngực I tạo thành hạch sao. – Tầng ngực trung thất sau có 5 hạch ngực trên. – Tầng ngực bụng có 6 hạch ngực cuối. – Tầng thắt lưng chậu hông gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 4 – 5 hạch thắt lưng 4 hạch cùng và 1 hạch cụt.

Xem thêm: Nêu Nhận Xét Của Em Về Các Đặc Điểm Thực Vật Biến Đổi Gen, Những Vấn Đề Của Sinh Vật Biến Đổi Gen

3.2.2. Thừng trung gian: Có hai thừng phải và trái nối hai chuỗi hạch tạo thành 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột quai, ở đầu quai có hạch cụt. 3.2.3. Hạch cạnh sống: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỗi hạch cạnh sống tách ra 4 nhánh: – Nhánh trước tạo thành bao 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cuốn quanh động 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch. – Nhánh sau chạy vào cột sống và các cơ (nhánh xương cơ). – Nhánh trong chạy vào các tạng (dây tạng) hoặc cùng sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tạo thành đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối, chi phối các cơ quan. – Nhánh ngoài (nhánh thông) nối thần kinh sọ và thần kinh sống với hệ giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hai loại: + Nhánh thông trắng (có 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnyelin) gắn liền hạch cạnh sống với rễ trước hàn kinh sống. + Nhánh thông xá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (không có 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnyelin) từ hạch cạnh sống, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn đường thần kinh sống tới nơi chi phối (là sợi vận 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch hay tiết dịch). 3.3. Các dây và đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn:3.3.1. Hạch và đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối trước sống: Sợi sau hạch ở 3 hạch cổ gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có:- Dây cảnh theo hai động 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch cảnh trong, cảnh ngoài và 3 dây ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và các dây ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (từ thần kinh X) tới đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn, phổi. – Sợi sau hạch từ 5 hạch ngực trên chạy thẳng vào thực quản. – Các sợi tách ở các hạch ngực dưới là những nhánh trước gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có dây tạng lớn, bé cùng với dây X tới đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối dương (trong đó có 2 hạch bán nguyệt sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng ở hai hạch này). 3.3.2. Hạch và đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối gần tạng (hay nội thành):Từ các đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối và hạch trước tạng, chạy vào các tạng.

Xem thêm: Nhạc Thể Dục Chủ Đề Thực Vật, Nhạc Thể Dục Buổi Sáng Trẻ Mầm Mon

IV. HỆ PHÓ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 4.1. Trung khu: – Ở thân não trung khu phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có ở trong các nhân thực vật của các dây III, VII, VII, IX, X. – Ở tuỷ có trên đoạn tủy cùng S3 – S5 4.2. Hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: Hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn chỉ có ở ngoại vi, trước tạng hoặc trong thành của tạng.

4.3. Các sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: Từ trung khu phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đi theo các dây thần kinh sọ hoặc dây thần kinh sống tới các hạch. 4.3.1. Ở đầu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt:- Từ nhánh đồng tử theo dây III đến hạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt. – Từ nhánh lệ tỵ theo dây VII đến hạch bướ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn khẩu cái. – Từ nhánh bọt trên theo dây VII’ đến hạch dưới lưỡi, dưới hà1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. – Từ nhánh bọt dưới theo dây IX đến hạch tai. 4.3.2. Ở co, ngực và bụng – Từ nhân tâ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn phế vị tràng theo dây X tới các hạch ở hầu, ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và các hạch nội tạng. – Từ trung ương phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tủy cùng tới các hạch chậu hông. V. CÁC ĐÁ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn RỐI THỰC VẬT 5.1. Đặc điể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỗi đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối có hạch thực vật ngoại biên và các sợi thực vật (giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn) từ các trung khu đi tới và từ đó chi phối cho các tạng.Do đó không có đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hoặc phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thuần túy (kể cả cái gọi là các đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn ở phần trên). Hạch nào có sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng lại thì không có sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và ngược lại (hạch cạnh sống là của giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn còn hạch ngoại biên là phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). 5.2. Các đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối thực vật: 5.2.1. Ở đầu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt: Không có đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối rõ rệt, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnà chỉ thấy có các hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: – Hạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt ở trong hốc 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt (ngoài dây thần kinh II). – Hạch bướ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn khẩu cái ở hố chân bướ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hà1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. – Hạch tai ở dưới lỗ bầu dục. – Hạch dưới hà1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn, dưới lưỡi. Các sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn từ trung khu theo các dây thần kinh sọ đi tới còn các sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thì từ các hạch cổ trung thất trước. 5.2.2. Vùng cổ: Có đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối hầu: – Hạch ở đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối hầu (phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). – Sợi đến: các dây X và dây IX (phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). – Sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn từ hạch cổ. 5.2.3. Ở ngực: Có 2 đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối: – Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối phổi: các nhánh của dây X và từ hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cổ. – Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn các sợi ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (dây XI và các sợi ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn của các hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn co tỏi hạch Wrisberg dưới quai động 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch chủ. 5.2.4. Ở bụng có: • Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối dương: Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối này có tầ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn quan trọng đặc biệt thông qua các đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối trung gian khác để chi phối hầu hết các tạng trong bụng gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có: – Ba đôi hạch ngoại biên. – Hai hạch bán nguyệt (ở hai bên gốc động 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch thân tạng). – Hai hạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạc treo tràng trên. – Hai hạch thận nằ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn trước gốc các động 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch này. – Sợi đến phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn là hai nhánh tận của dây X phải. – Sợi đến giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn là hai dây tạng lớn cùng với hai nhánh tận dây X phải và hạch bán nguyệt, tạo nên quai thần kinh đáng nhớ Wrisberg. Từ đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối này, có các sợi ngoại vi tạo thành đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối theo các động 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch (động 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch hoành, thân tạng, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạc treo tràng trên…) tới các tạng. 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột chấn thương vào vùng thượng vị là rất nguy hiể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. • Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối hạ vị: gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có – Hai hạch hạ vị ở hai bên khu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch chậu hông bé. – Sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn từ đoạn tuỷ cùng. – Đoạn giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn từ hạch chậu hông. Chi phối cho các tạng trong chậu hông (bàng quang, sinh dục, trực tràng). VI. SO SÁNH HAI HỆ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn VÀ PHÓ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 6.1. Về nguyên ủy: – Trung khu giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn chỉ có ở tủy (CIII – LIII). – Trung khu phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có cả ở thân não và tủy sống. 6.2. Phân phối: 6.2.1. Các hạch: Sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng ở hạch cạnh sống (gần trung khu). Sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng ở hạch ngoại biên (gần tạng hay trong thành của tạng) do đó sợi trước hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn bao giờ cũng ngắn hơn sợi trước hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. 6.2.2. Khu vực: – Thần kinh giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn phân bố rộng. – Phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn phân bố hẹp hơn. 6.2.3. Về tác dụng: – Phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dẫn truyền nhanh hơn, nhưng sau khi ngừng kích thích thì giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn duy trì hưng phấn lâu hơn. – Giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có tác dụng đối lập: + Kích thích giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn gây dãn đồng tử, giãn phế quản. + Kích thích phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thì ngược lại. Nhưng thực tế, hai hệ này hoạt động thống nhất, cơ thể 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnới hoạt động thăng bằng.

Giải phẫu tai

Giải phẫu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnũi

Giải phẫu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt

Giải phẫu thanh quản

Giải phẫu hầu

Giải phẫu các tuyến nước bọt

Giải phẫu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vniệng

Giải phẫu tuyến giáp và cận giáp

Giải phẫu thần kinh đầu – 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt – cổ

Giải phẫu tĩnh 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch – bạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch đầu – 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt – cổ

©Bản quyền thuộc về Y Dược Tinh Hoa LD Hàn Việt.® Ghi rõ nguồn1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn.co1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnkhi phát hành lại thông tin từ website này

Chúý: Các thông tin trênwebsite có tính chất tha1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn khảo. Hiệu quảcó thể khác nhautùy thuộc cơđịa 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỗi người, không tựýáp dụng. Cần tha1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn vấný kiến của thầy thuốc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot