Hiện Tượng Thụ Tinh Kép Có Ở Nhóm Thực Vật Nào Sau Đây? Thụ Tinh Kép

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hiện tượng thụ tinh kép có ở nhóm thực vật nào sau đây?

A. Thực vật hạt trần

B. Rêu

C. Thực vật hạt kín

D. Dương xỉ

*

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

A. Tiết kiệm vật liệu di truyền.

Đang xem: Thụ tinh kép có ở nhóm thực vật nào

B. Hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng nuôi phôi.

C. Tái tổ hợp vật chất di truyền nhờ sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.

D. Giúp thực vật thích nghi tốt với các điều kiện môi trường.

Hiện tượng thụ tinh kép có ở nhóm thực vật nào sau đây?

A. Thực vật hạt trần

B. Rêu

C. Thực vật hạt kín

D.Dương xỉ

Ý nghĩa về mặt di truyền của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

A. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả 2 tinh tử để thụ tinh).

B. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

Xem thêm: Noãn Thực Vật Có Tác Dụng Gì, Tế Bào Noãn Thực Vật Tái Tạo Da

C. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển.

D. hình thành nội nhũ chứa các tế bào đột biến tam bội.

Xét các ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2)Rêu

(3)Quyết

(4)Hạt kín

Sinh sản bằng bao tử có ở

A. (1) và (2)

B. (1) và (4)

C. (2) và (3)

D. (3) và (4)

Xét các ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần (2) Rêu

(3) Quyết (4) Hạt kín

Sinh sản bằng bao tử có ở

A. (2) và (3)

B. (3) và (4)

C. (1) và (4)

D. (1) và (2)

Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép?

⦁ thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n)

⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa

⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín

⦁ thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu hế khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống

⦁ tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép

Phương án trả lời đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 11 Sinh học
1
0

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

A – tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử).

B – hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển,

C – hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thực Vật Lý 9 Chương 3 : Quang Học, Vật Lý 9 Chương 3: Quang Học

D – hình thành nội nhũ, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

Lớp 11 Sinh học
1
0

Thụ tinh kép ở thực vật là hiện tượng

A. Vừa thụ phấn vừa thụ tinh trên cùng 1 hoa

B. Vừa thụ phấn vừa giao phấn

C. Kết hợp giữa 1 tinh tử với noãn cầu

D. Kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu và một tinh tử với nhân cực

Lớp 11 Sinh học
1
0

Chỉ nhóm thực vật nào mới có thụ tinh kép?

A. Thực vật hạt kín

B. Cỏ tháp bút

C. Thực vật hạt trần

D. Thực vật thân gỗ lớn

Lớp 11 Sinh học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot