Sự Sinh Sản Ở Thực Vật Hạt Kín, Thực Vật Có Hoa

Sự sinh sản: Mọi cơ thể sinh vậtkhông ngừng sinh trưởng, phát triển và đếngiai đoạn nào đó sẽ sinh ra những cá thể mới giống mình. Ở thực vật có ba hìnhthức sinh sản chính: sinh sản sinh dưỡng, sinh sản vô tính và sinh sản hữutính.

1.1. Sinh sản sinhdưỡng

*

*

Cơ thể mới được tạo thành trực tiếp từ cơ quan sinh dưỡng.

– Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên…

Đang xem: Sinh sản ở thực vật hạt kín

– Sinh sản nhân tạo…

1.2. Sinh sản vôtính

*

Sinh sản vô tính của thực vật nhờ mộttế bào đặc biệt gọi là bào tử . Bào tử được

hình thành trong túi bào tử.

1.3. Sinh sản hữutính

*

Sinh sản hữu tính là quá trình sinhsản có sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái, tạo thành hợp tử,rồi từ đó sinh trưởng, phát triển thành cơ thể mới. Sinh sản hữu tính có ba trườnghợp khác nhau: đẳng giao, dị giao và noãn giao.

2. Cấu tạo cơ quansinh sản ở thực vật hạt kín

2.1. Hoa

*

– Ở hoa lưỡng tính, mỗi hoa đều có cuống hoa, đếhoa, bao hoa, nhị và nhụy (hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhuỵ).

– Sự thụ phấn là sự tiếp xúc giữa hạt phấn và nhụy. Sự thụ phấn có thể được thựchiện theo hai cách: tự thụ phấn và thụ phấn chéo.

– Sự thụ tinh…

*

2.2. Hạt

*

Cóhình dạng, kích thước khác nhau tuỳ loài cây và có những phần chính: vỏ hạt,phôi, nội nhũ và ngoại nhũ.

2.3. Quả

*

*

Quả được cấu tạo bởi ba lớp vỏ tươngứng với ba phần của vách bầu biến đổi thành: vỏ quảngoài; vỏ quả giữa và vỏ quả trong. Xuất phát từ các kiểu bộ nhụy khác nhau: mộtlá noãn, nhiều lá noãn rời hoặc đính mà chia thành ba nhóm quả chính: Nhómquả đơn…; Nhóm quả kép…; Nhóm quả phức…

CÂU HỎI

1. Phân biệt các hình thức sinhsản ở thực vật? Cho ví dụ minh họa.

2. Phân biệt hoa đơn tính, hoalưỡng tính? Cho ví dụ minh họa.

3. Sự thụ tinh ở thực vật có gìđặc biệt?

1. Các hình thức sinhsản ở thực vật

– Sinh sản sinhdưỡng

Cơ thể mới được tạo thành trực tiếp từ cơ quan sinh dưỡng.

– Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên…

– Sinh sản nhân tạo… VD…

– Sinh sản vôtính

Sinh sản vô tính của thực vật nhờ mộttế bào đặc biệt gọi là bào tử . Bào tử được

hình thành trong túi bào tử. VD …

– Sinh sản hữutính

Sinh sản hữu tính là quá trình sinhsản có sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái, tạo thành hợp tử,rồi từ đó sinh trưởng, phát triển thành cơ thể mới. Sinh sản hữu tính có ba trườnghợp khác nhau: đẳng giao, dị giao và noãn giao. VD …

2. Phân biệt hoa đơn tính, hoalưỡng tính? Cho ví dụ minh họa.

– Ở hoa lưỡng tính,mỗi hoa đều có cuống hoa, đếhoa, bao hoa, nhị và nhụy. VD…

– Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhuỵ. VD…

Xem thêm: Bài Tập Tính Giá Thực Tế Vật Liệu Nhập Kho, Bài Tập Định Khoản Kế Toán Hàng Tồn Kho Có Đáp Án

3. Sự thụ tinh ở thực vật có gìđặc biệt?

Sự thụ tinh kép …

*

Tình huống học tập
Quan sát hoa của một loài Thực vật. Làm sao bạn biết cây này có hoa thích nghi với thụ phấn nhờ gió hay nhờ sâu bọ?

Có thể tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của hoa.

– Hoa thích nghi với thụ phấn nhờ gió: hoa thường nhỏ, không có màu sắc đẹp, không thơm, hạt phấn nhiều, đôi khi hạt phấn có cánh.

– Hoa thích nghi với thụ phấn nhờ sâu bọ: hoa thường to, có màu sắc đẹp, có mùi hương, …

*

Bài tập nhiều lựa chọn

Câu 1. Söï thuï tinh:

A. Laø hieän töôïng haït phaánrôi treân ñaàu nhò.
B. Laø hieän töôïng naåy maàmcuûa haït phaán haït phaán trong voøi nhuïy.
C. Laø hieän töôïng teá baøo sinh duïc ñöïc keát hôïp vôùi teá baøosinh duïc caùi.
D. Laø hieän töôïng haït phaánrôi treân ñaàu nhuïy.
Không chính xác
Không chính xác
Bạn đã chọn đúng.
Không chính xác

Câu 2. Thöïc vaät coù hoa sinh saûn theo thöù töïnaøo?

A. Söï thuï tinh – söï giaûm phaân – söïhôïp nhaân – söï taïo thaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.
B. Söï moïc daøi cuûa oáng phaán – söïthuï tinh– söï taïo thaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.
C. Söï giaûm phaân – thuï phaán –thuï tinh – taïo thaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.
D. Söï thuï phaán – thuï tinh – taïothaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.

Xem thêm: Ăn Bơ Thực Vật Có Tăng Cân Không, Chúng Tốt Hay Xấu

Không chính xác
Không chính xác
Bạn đã chọn đúng.
Không chính xác
« Trước | Tiếp »

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực vật

Khuyễn Mãi Hot